Tổ chức kỳ Họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 01 tháng 3 năm 2024 HĐND xã Đồng Lâm tổ chức kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội trường

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hồng Quang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lâm và sự có mặt 13/16 đại biểu HĐND xã khóa X, tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được nghe UBND xã thông qua 02 Tờ trình, Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân xã về viêc điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Đồng Lâm; Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân xã về viêc phê duyệt phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; Các nội dung chương trình kỳ họp.